Op de website van The Magic Factory: volop informatie hoe je een gelukkig leven vol succes, liefde en overvloed kunt hebben. Meer informatie over The Secret, The Law Of Attraction (LOA), oftwel De Wet van de Aantrekking.
Klik op de bewegende plaatjes voor meer informatie
Life is Magic...
Ontdek bij The Magic Factory hoe je een magisch droomleven kunt leiden!
Alles over The Magic Factory: Visie en Passie, De mensen, Testimonials van klanten, Onze Partners en Leveringsvoorwaarden
Alles over The Magic Factory: Visie en Passie, De mensen, Testimonials van klanten, Onze Partners en Leveringsvoorwaarden
Blog van Dr. LOA, onze Magic Mailing (nieuwsbrief) en Gratis e-books (Spirituele e-books)
Onze Webshop met Boeken, E-books, DVD's, (Meditatie) CD's en andere zaken die kunnen bijdragen tot een gelukkig leven in overvloed!
The Magic Factory in de krant, op de radio en in andere media

Kadootje: 15 gratis e-books m.b.t. The Secret, The law of Attraction, gelukkig en succesvol leven, etc
Laat je inspireren door The Magic Factory!
o.a. Spirituele & Bewustwordings Workshops, Cursussen, Trainingen, Lezingen, etc.
Agenda van The Magic Factory en partners: meditaties, workshops, cursussen, trainingen, etc.
Kruispunt in je leven? Career Coaching biedt uitkomst: loopbaanbegeleiding, vinden levensdoel en welke loopbaan bij jou past.
The Secret Meditatie: sfeerimpressie en achtergronden van het Noordhollands Dagblad
Chant Meditatie (zangmeditatie) van The Magic Factory waar we onder andere de Mula Mantra (Moola Mantra) zingen.
Law of Attraction (Wet van de Aantrekkingskracht): Artikelen, gratis sprirituele E-books, boeken, DVD's, MP3's, Inspiratie, Kidscorner, Software, etc & Kaarten, Orakels, Mantra's, etc.
Spirituele Coaching, Mental Coaching, Workshops, Meditaties, The Secret, De wet van de aantrekkingskracht, transformeren van je blokkades
Met Coaching, Workshops en Meditaties van The Magic Factory  werken we aan jouw onderbewuste blokkades. Door deze te transformeren kan de energie (bronenergie / overvloed) weer gaan stromen. Daardoor kun je vanuit je eigen krachtige, authentieke zelf creŽren wat jij echt wenst!
Agenda van The Magic Factory
Aanmelden Nieuwsbrief en krijg toegang tot de Magic Library
...en krijg direct toegang tot onze Magic Library
© 2009 - 2010 The Magic Factory - All rights reserved - Webdesign by Tanja Ortmans - Website built with BlueVoda - Regio Zaanstreek - Waterland - Amsterdam
Disclaimer - Leveringsvoorwaarden - Sitemap - Start - Contact - Over ons - Activiteiten - Inspiratie - Online Magazine

Spirituele Coaching, Mental Coaching, Workshops, Meditaties, The Secret, De wet van de aantrekkingskracht, transformeren van je blokkades
Gratis kennismaking:
Gesprek


Inspiratie pagina:
heel veel info!

Spirituele e-books: Gratis download

Artikel in de krant:
Meditatie impressie


Onze visie en passie
               Leveringsvoorwaarden


Algemene Voorwaarden The Magic Factory (15 artikelen)

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: The Magic Factory
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten.
Diensten:alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever
Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden waarvoor hij niet zelf de opdrachtgever is.
De NBVH: Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten
Partijen: Opdrachtgever, Coachee en Opdrachtnemer gezamenlijk

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
2. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Toepasselijke reglementen
1. Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met de "Beroepscode voor leden van de NBVH" dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan de Klachtenregeling van de NBVH dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke beroepscode klachtenregeling zijn te vinden op de website van de NBVH.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of -als die termijn korter is- voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk heeft betwist.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn inspanningsverplichting na te komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap volgens de maatstaven en richtlijnen van de NBVH zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.
2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om - in overleg met Opdrachtgever - bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever.
5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6: Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 7: Honorarium en kosten
1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
3. Opdrachtnemer kan de opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die hij verschuldigd zal worden of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft, telkens wanneer door hem en redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt The Magic Factoy zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van The Magic Factoy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
2. The Magic Factoy behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim zijn aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag ingeval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: Incassokosten
1. Ingeval de Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximumbedrag van 10.000,- euro (zegge tienduizend euro).
3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van 5.000 euro (zegge vijfduizend euro).
4. Indien zich bij de uitvoering van de Overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijk van Opdrachtnemer beperkt zijn tot het honorarium van de opdracht.
5. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsstagnatie.
6. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
7. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen.

Artikel 12: Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden
1. Annulering door Opdrachtgever dient telefonisch of schriftelijk (evt. per email) te geschieden.
2. Bij annulering door Opdrachtgever of Coachee van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, en tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten verschuldigd.

Artikel 14: BeŽindiging van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beŽindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
2. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beŽindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 15: Geschillenbeslechting

1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechterlijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.The Magic Factory
dd 1 januari 2009