Op de website van The Magic Factory: volop informatie hoe je een gelukkig leven vol succes, liefde en overvloed kunt hebben. Meer informatie over The Secret, The Law Of Attraction (LOA), oftwel De Wet van de Aantrekking.
Klik op de bewegende plaatjes voor meer informatie
Life is Magic...
Kadootje: 15 gratis e-books m.b.t. The Secret, The law of Attraction, gelukkig en succesvol leven, etc
Laat je inspireren door The Magic Factory!
o.a. Spirituele & Bewustwordings Workshops, Cursussen, Trainingen, Lezingen, etc.
Kruispunt in je leven? Career Coaching biedt uitkomst: loopbaanbegeleiding, vinden levensdoel en welke loopbaan bij jou past.
The Secret Meditatie: sfeerimpressie en achtergronden van het Noordhollands Dagblad
Meer informatie lezen The Secret, De Wet van de Aantrekkingskracht (radio interview)
Agenda van The Magic Factory
2009 - 2014 The Magic Factory - All rights reserved -
Bezoek ook www.tanjao.com en www.lifedetox.nl

Niet aansprakelijk
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de site van The Magic Factory, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun volledigheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover The Magic Factory geen controle heeft. The Magic Factory draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Eigendomsrechten
Alle auteursrechten ten aanzien van deze pagina's en de e-books van The Magic Factory worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtshebbenden.

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding en link (www.themagicfactory.nl).

De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Zij worden niet aan derden verstrekt. De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte gegevens raadplegen, wijzigen en verwijderen.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kun je richten aan:
The Magic Factory
T.a.v. Tanja Ortmans (CEO)
Kalander 29, 1531 ND Wormer
info@themagicfactory.nl

                   Disclaimer